Právne otázky

Zriadili sme pre Vás Linku právnej pomoci na riešenie Vašich nezodpovedaných otázok, ktoré Vás trápia a pri ktorých sa neviete dopátrať odpovede.

Bezplatná linka
02/210  213 03

Každá posledná streda v mesiaci v čase od 10.00 – 12.00 hod.

Na linke 02/210 213 03 sme Vám pravidelne k dispozícii prostredníctvom našich právnikov, ktorí Vás môžu nasmerovať k riešeniu Vašich problémov.

Vyžadujú si Vaše problémy právne poradenstvo a pomoc skúseného právnika v nasledujúcich oblastiach?

Rodinné právo

Rozdelenie majetku, starostlivosť o deti alebo vnúčatá, uzavretie manželstva alebo iných záležitostí. Úprava majetkových vzťahov.

Dedičské právo

Spísanie závetu, dedenie majetku, správa majetku alebo poradenstvo pri plánovaní budúcnosti a zabezpečení dedičstva.

Zmluvné právo

Zmluvné dohody – nájomné zmluvy, kúpne zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

Právo nehnuteľností

Kúpa, predaj alebo prenájom nehnuteľností, otázky týkajúce sa susedských vzťahov alebo vlastníckych sporov.

Právo sociálneho zabezpečenia

Pomoc s požiadavkami na sociálne dávky, dôchodky, starobné dôchodky alebo iné dávky, na ktoré má senior nárok.

Práva spotrebiteľa

Problémy s nekalými praktikami, zlou kvalitou výrobkov a poskytnutých služieb, reklamáciami, vrátením tovaru a iné.

Zdravotné právo

Otázky týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, právo na dôstojnú starostlivosť v domovoch pre seniorov alebo práva pacientov.

Obchodné právo

Otázky týkajúce sa právnych vzťahov, do ktorých seniori – podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní ich podnikateľskej činnosti.

SME TU PRE VÁS!

Na linke 02/210 213 03 Vám pravidelne raz do mesiaca tím našich právnikov bezodplatne poskytne vzácne rady a odpovede na Vaše otázky.

Možnosti komunikácie:

Telefonická konzultácia
(maximálna dĺžka konzultácie 15 minút)

Komunikácia formou písomných dotazov
(anonymné zverejnenie v spodnej časti stránky)

Rezervujte si termín a získajte právnu pomoc, ktorá Vás môže nasmerovať k vyriešeniu Vašich problémov.

Telefonická konzultácia – rezervujte si termín

Je termín na telefonickú konzultáciu obsadený?

Využite náš formulár. Náš právnik Vám odpovie v čo najkratšom možnom čase.

Vaša otázka s vypracovanou odpoveďou bude anonymne zobrazená v spodnej časti stránky.

Tešíme sa na spoločné konzultácie.

JUDr. Monika Novotná, LL.M.
Monika Novotná takmer desaťročie zastrešovala komplexnú právnu agendu pre skupinu Falck, najväčšieho poskytovateľa Záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.
Od roku 2021 je súčasťou tímu advokátskej kancelárie ConSense Legal s.r.o. Vo svojej advokátskej praxi sa špecializuje najmä na zdravotnícke právo, pričom sa svojou aktívnou činnosťou podieľa aj na príprave kazuistík, seminárov a ďalšej prednáškovej činnosti.

Pýtali ste sa nás. My odpovedáme.

Chcela by som, aby môj byt zdedil vnuk. Ako mám postupovať?

Vypracovanie závetu:  Závet je dokument, ktorý určuje, kto nadobudne Váš majetok po vašej smrti. Môžete si vybrať vnuka ako dediča vášho bytu, ak dodržíte zákonné limity vo vzťahu k tzv. neopomenuteľným dedičom.

Konzultácia s právnym expertom: Je dôležité, aby ste sa poradili so skúseným advokátom alebo notárom, ktorý Vám pomôže s vypracovaním závetu, aby bol v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi.

Zváženie alternatív: Okrem závetu existujú aj ďalšie možnosti, ako previesť majetok na vnuka, napríklad darovacou zmluvou. Aj v tomto prípade odporúčame zveriť jej prípravu odborníkom.

Informovanie príslušných osôb: Akokoľvek sa rozhodnete naložiť so svojim majetkom, zvážte aj informovanie ostatných členov rodiny o vašich plánoch a rozhodnutiach, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam.

Aktualizácia dokumentov: Ak už máte spísaný závet, mali by ste ho pravidelne aktualizovať, najmä ak sa zmení váš rodinný stav alebo majetok.

V prípade akýkoľvek doplňujúcich otázok sme Vám k dispozícii aj na bezplatnej telefonickej linke: 02 / 210 213 03.

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom nepovolenej stavby na našom pozemku. Ako postupovať, aby sme dosiahli jej odstránenie?

V prvom rade by malo byť v záujme oboch strán uzavrieť dohodu mimosúdnou cestou. Ak k takejto dohode medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom neoprávnenej stavby nepríde, možno sa obrátiť na súd, aby vo veci rozhodol.Pri riešení problému s neoprávnenou stavbou prichádzajú do úvahy tri druhy žalôbPrvou je negatórna žaloba. V zmysle § 135c ods. 1 OZ: „Ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil (ďalej len „vlastník stavby“)“. Stavba na cudzom pozemku predstavuje zásah do vlastníckeho práva a tak prostredníctvom tejto žaloby možno dosiahnuť odstránenie stavby. Takúto žalobu možno podať kedykoľvek, keďže sa právo na vyporiadanie neoprávnenej stavby nepremlčiava. Ak by odstránenie stavby nebolo účelné, podľa § 135c ods. 2 OZ prichádza do úvahy jej prikázanie vlastníkovi pozemku za náhradu. Podmienkou, aby súd prikázal vlastníctvo neoprávnenej stavby vlastníkovi pozemku, je že vlastník pozemku s tým súhlasí a do úvahy neprichádza možnosť odstránenia stavby. Súd rozhodne aj o výške náhrady, ktorú je vlastník pozemku povinný zaplatiť. Podľa §135c ods. 3: „Súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj inak, najmä tiež zriadiť za náhradu vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva k stavbe.“ Poslednou treťou žalobou možno požadovať zriadenie vecného bremena voči vlastníkovi pozemku, takúto žalobu však na rozdiel od prvých dvoch môže podať aj vlastník neoprávnenej stavby.

Konzultácia s právnym expertom: Je dôležité konzultovať s právnikom alebo odborníkom na stavebné právo, aby ste získali presné informácie o postupe a právnych možnostiach v konkrétnej situácii na Slovensku. Nelegálne stavby môžu mať vážne následky, a preto je dôležité postupovať podľa platných právnych predpisov.

Chcela by som poprosiť o právnu radu. Zomrel nám syn. Bol slobodný, v banke po ňom zostal dlh, ale mal aj sporenie. Je možno odmietnúť dedičstvo, teda ako rodičia. Alebo ho môže prijať jeden z rodičov. V tom prípade to budú platiť rodičia spoločne ? Alebo je možno si vybaviť bezpodielové vlastníctvo manželov?

Podľa ustanovenia § 470 Občianskeho zákonníka platí, že dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Ak však dlhy prevyšujú majetok, potom sa dedičstvo prenechá veriteľom na úhradu dlhov alebo sa vykoná likvidácia dedičstva. Ako píšete, možnosťou pre Vás je aj dedičstvo odmietnuť, ale keďže toto rozhodnutie nemožno neskôr zmeniť, je potrebné ho dobre zvážiť. Po začatí dedičského konania Vás súd (notár) oboznámi s možnosťou dedičstvo odmietnuť a môžete tak urobiť v lehote 1 mesiaca, teda nie je potrebné obávať sa, že sa budete musieť rozhodnúť hneď. Ak si svojim rozhodnutím nebudete istí, poraďte sa s notárom alebo advokátom, ktorý posúdia výšku majetku, charakter dlhov a ich prípadné zabezpečenie ako aj existenciu ďalších dedičov a pomôžu Vám zvoliť správny postup. Všeobecne však platí, že dedenie by nemalo byť pre dediča rizikom, teda za dlhy budete zodpovedať len do výšky ceny toho, čo z dedičstva nadobudnete.

1. V rámci rozvodového konania je možné dohodnúť sa aj ohľadom vlastníctva hnuteľného/nehnuteľného majetku, alebo je nutné ďalšie/majetkové konanie? Po smrti rodičov ( v čase trvania manželstva) som získala peniaze dedičstvom z predaja bytu, za ktoré sme kúpili spolu so synom byt, ja som spoluvlastníčkou bytu (býva tam len syn), na LV som ja a syn. Spadá toto moje vlastníctvo do prípadného bezpodielového vlastníctva?

Konanie o rozvod manželstva a konanie o vysporiadaní BSM sú osobitné konania. Rozvodom manželstva, teda právoplatnosťou rozsudku o rozvode automaticky zaniká BSM a následne sa vykoná jeho vysporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka. Toto vysporiadanie možno vykonať:

  1. dohodou manželov, pričom táto dohoda musí byť písomná ak sa týka aj nehnuteľností alebo
  2. rozhodnutím súdu na návrh niektorého z manželov, pričom tento návrh musí byť podaný do 3 rokov od zániku BSM alebo
  3. ak do 3 rokov od zániku BSM nedôjde k jeho vysporiadaniu podľa písm. a) alebo b), potom platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vysporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

 

Aj motorové vozidlo aj spoluvlastnícky podiel na byte sú v BSM ak ste ich nadobudli počas trvania manželstva a nezúžili ste zákonným spôsobom rozsah BSM. Už spomínaný § 150 Občianskeho zákonníka však určuje, že hoci sa pri vysporiadaní vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké, každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ak ste teda svoj výlučný majetok nadobudnutý dedičstvom použili na získanie spoločného majetku, potom budete mať pri vysporiadaní BSM nárok na vrátenie tejto investície.